kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

Sessies

Actueel overzicht - het programma wordt nog verder uitgewerkt.

De overheid als promotieplek voor hbo'ers en wo'ers
Hoe bescherm je rijksorganisaties tegen virusaanvallen, datalekken en steeds geavanceerdere ransomware? Met hooggeschoold cybersecuritytalent. Hoe vind en bind je die? Daar heeft I-Partnerschap een antwoord op. lees meer

Real-time democratie, kan het al?
In deze sessie vragen we de bezoekers via stellingen naar hun ideeën en voorkeuren rondom een nieuwe generatie overheidssoftware voor een nieuwe generatie overheidsprofessionals - bedoeld en gebouwd om een bijdrage leveren aan gemeentelijke opgaven in de 21ste eeuw, klein en groot. lees meer

Society 5.0: AI voor een open overheid
Hoe kunnen datatechnologie en AI de overheid helpen om haar informatievoorziening ‘open en op orde’ te krijgen? Technologisch gesproken zijn er volop mogelijkheden, wat is er bestuurlijk voor nodig om deze daadwerkelijk te benutten? Het antwoord ligt mogelijk in Society 5.0. lees meer

Nul risico bestaat niet
Cyberdreigingen zoals DDoS-aanvallen en ransomware kunnen niet alleen organisaties lamleggen maar ook levensbedreigend zijn als zij de vitale infrastructuur van ons land raken. Honderd procent veilig bestaat niet, maar we kunnen er heel veel aan doen om dit soort incidenten te voorkomen. Hoe weet je als bestuurder dat dat in jouw organisatie goed geregeld is? lees meer

API's voor beginners
De overheid ontwikkelt API’s omdat deze nodig zijn voor een efficiënte en veilige uitwisseling van gegevens. Maar wat zijn API’s eigenlijk? Waarom zijn ze zo belangrijk voor een moderne informatiehuishouding? En wat moet je er als bestuurder mee? lees meer

Bestuurlijke dilemma's in de smart city
Is een smart city een techneutenfeestje? Zeker niet, zo laten de ervaringen in Living Lab Scheveningen zien. In een smart city is iedereen uitgenodigd en dat vraagt een andere houding en blik van bestuurders. In deze dubbele sessie laten de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland zien welke bestuurlijke dilemma's spelen in de smart city. Onderwerpen als een datastrategie en publieke waarden staan centraal. lees meer

Mijn gemeente gaat naar de cloud: wat moet ik weten als bestuurder?
Elke gemeente die naar de cloud gaat moet zich realiseren dat ze van een uitvoerende organisatie transformeert naar een regie-voerende organisatie. Maar zijn die gemeenten daar wel klaar voor? lees meer

Gebruik digital twins voor klimaatneutrale steden
Hoe maken we onze gemeenten klimaatneutraal? En welke rol kunnen digital twins daarna spelen? lees meer

Werken aan vertrouwen: luister naar de mensen van de uitvoering
Voor de geloofwaardigheid van de overheid en effectieve publieke dienstverlening is de kwaliteit van de uitvoering cruciaal. De mensen op de werkvloer weten wat wel en niet werkt in de uitvoering, maar naar hen wordt (nog steeds!) onvoldoende geluisterd. ‘Den Haag’ wil dat veranderen en werkt aan een betere aansluiting tussen beleid en uitvoering. Tegelijkertijd investeren gemeenten in hun lokale uitvoeringskracht. Deze sessie belicht de uitvoering vanuit beide perspectieven. lees meer

Hoe de overheid werkt aan inclusiviteit
Een overheid die met haar dienstverlening aansluit bij de belevingswereld van inwoners, bouwt aan een goede relatie tussen overheid en inwoners. Deze sessie biedt een bestuurlijke discussie over het bouwen aan een digitaal inclusieve samenleving. lees meer

College Open op Orde: een nieuwe kijk op informatie
De volledigheid en betrouwbaarheid van overheidsinformatie dient de democratische verantwoording, maar ook de individuele belangen van rechthebbende en rechtzoekende burgers. Hoe zorg je dat informatie kwalitatief voldoet om daadwerkelijk verantwoording te kunnen afleggen? lees meer

Sturen op kwaliteit in complexe IT-projecten
Overheidsprojecten waarin (maatwerk) software wordt ontwikkeld of onderhouden kampen nog vaak met vertraging, budgetoverschrijding of een eindresultaat met te lage kwaliteit. Dat kan anders. In deze sessie delen we ervaringen met het werken volgens de ICTU Kwaliteitsaanpak Softwareontwikkeling, en de procesmatige integratie van ontwikkeling en beheer (DevOps). lees meer

Wat maakt een goed digitaal bestuurder?
De technologische veranderingen roepen nieuwe vraagstukken op en zorgen voor nieuwe uitdagingen om goed openbaar bestuur te kunnen realiseren. Wij vragen: wat maakt een goed digitaal bestuurder? lees meer

AI ondersteunt RVO bij het beoordelingsproces
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft met partner IBM een eerste stap gezet bij het verantwoord toepassen van AI als ondersteuning van haar werkprocessen. lees meer

Hoe werken robots, overheid en onderwijs samen?
Hoe kunnen drones en robots nuttig ingezet worden bij de overheid? Dat is de centrale vraag van de Safety & Security Campus, een innovatielab opgezet door defensie, politie, douane en Brainport Eindhoven. lees meer

Betrouwbaar, wendbaar en voorspelbaar: Informatieplan Belastingdienst 2021-2025
Zonder ICT geen belastingheffing, toeslagen en grensbescherming. De wet- en regelgeving die de Belastingdienst uitvoert, is omvangrijk en complex. Ons ICT-landschap weerspiegelt die complexiteit. Wanneer de complexiteit van wetgeving toeneemt, groeien ook kosten en complexiteit van de ICT. Hoogste tijd voor een Informatieplan! lees meer

Dus jij wilt datagedreven werken?
Datagedreven werken is essentieel voor het vervullen van de maatschappelijke opgaven in het domein van de fysieke leefomgeving. In woord en beeld vertelt Roeland Allewijn, Chief Data Officer bij Rijkswaterstaat vanuit de uitvoeringspraktijk wat datagedreven werken inhoudt en wat er voor nodig is om het te doen slagen in de organisatie. (Tip: visie, vakmanschap en veranderstrategie). lees meer

Dag overheid, hallo platform!
Moet de overheid een platform worden, een morele marktplaats met democratische en ethische regels? lees meer

Hoe realiseer je met vertrouwen de (digitale) veranderingen binnen jouw organisatie?
Met het vastleggen van processen zet jouw organisatie de eerste stap naar digitale volwassenheid. Om de uitvoering te verbeteren, moet echter eerst inzicht komen in hoe de processen daadwerkelijk verlopen, want de praktijk blijkt vaak een stuk weerbarstiger. Dit kan met process mining. lees meer

Transparant en veilig gegevens uitwisselen
Overheid en samenleving zijn in een digitale stroomversnelling geraakt. Dat vraagt om transparante en veilige gegevensuitwisseling en een betrouwbare informatievoorziening aan burgers en ondernemers. Maar hoe doe je dat? En hoe zorg je dat je snel kunt inspelen op de continue veranderende vraag en behoeften? Zonder dat de kosten de pan uitrijzen? lees meer

Leuk geoefend met hybride besluitvorming, maar wat gaan we echt doen?
Al ver voor corona uitbrak werd er gesproken over digitale en hybride besluitvorming van de Gemeenteraad. In slechts een aantal weken tijd is in 2020 het fysieke besluitvormingsproces compleet omgezet naar een digitale vorm. Nederland heeft een jaar mogen proberen hoe dit werkt in de praktijk. Nu ligt er een consultatie hoe we het besluitvormingsproces (wettelijke) vorm en inhoud gaan geven. lees meer

Wat is verantwoord datagebruik (en wat niet)?
Datagedreven werken heeft de potentie om maatschappelijke opgaven sneller en slimmer op te lossen. Dat kan alleen als we de juiste data verantwoord inzetten, op een betrouwbare en transparante wijze. In een interactieve sessie wisselen twee ervaren bestuurders gedachten uit over de overheidsbrede datastrategie die in juni naar de Tweede Kamer is gestuurd en vragen zich af: wat is verantwoord datagebruik? lees meer

IAMA: digitaliseren met behoud van mensenrechten
De Universiteit Utrecht ontwikkelde een Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA) om te onderzoeken of het verantwoord is om een bepaald algoritme in te zetten in de publieke sector. lees meer

Een digitale overheid: doen de Denen het beter?
Hoe verhoudt het Deense digitaliseringsbeleid zich tot het Nederlandse? Wat doen zij beter? Waar kan Nederland tevreden over zijn? Marieke van Wallenburg (BZK) en Nathan Ducastel (VNG Realisatie) gaan in gesprek over recente bevindingen door PwC en NSOB en het vormgeven van de digitale overheid. lees meer

Datagedreven werken bij het BFT
Onderbuikgevoelens, signalen en cijfers: alles wijst erop dat iets niet klopt. Het combineren van beschikbare data en het intensiveren van de analyse van deze data helpt bij het detecteren van afwijkend gedrag van individuen in een beroepsgroep. Het afwijkend gedrag kan duiden op specifieke problemen waar Bureau Financieel Toezicht alert op is. lees meer

De inkoopcommunity als bron van innovatie en digitalisering
Een sessie over de kracht van enthousiasme, de uitvinding van het wiel en de inzet van de inkoopcommunity bij innovatie en digitalisering. lees meer

Onze digitale toekomst: welkom in 2030
Hoe ziet onze digitale toekomst eruit? Wie heeft in 2030 de touwtjes in handen en wat doen we met alle mogelijkheden die op ons afkomen? Aan de hand van vier scenario’s verkent FreedomLab onze digitale toekomst en delen zij de belangrijkste inzichten uit de toekomstverkenning. lees meer

Digitale soevereniteit voor Europa en Nederland
Burgers en bedrijven zijn in toenemende mate afhankelijk van een handvol grote digitale platforms en digitale producten en diensten. Het is tijd dat Europese digitale autonomie hoger op de agenda komt, aldus Focco Vijselaar, directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie van EZK. lees meer

Is jouw organisatie klaar voor de Europese OOP-regelgeving?
Het Once-Only Principle is vanaf december 2023 een eis voor publieke organisaties in de EU. Personen hoeven dan maar 1 keer hun gegevens te delen met een overheid. Vervolgens is het de verantwoordelijkheid van de overheden om deze gegevens onderling te delen, zodat wij als burgers hier niets voor hoeven te doen. Wat betekent dat voor de gegevensuitwisseling tussen lidstaten? lees meer

Toeslagensystemen digitaal transformeren: de Denen kunnen het.
Rond 2015 besloot UDK, het Deense equivalent van SVB, om zijn mainframe uit te faseren en over te stappen op een modern flexibel platform om daarmee burgers te kunnen ontzorgen. Vervolgens heeft UDK in vijf aanbestedingen al zijn IT-systemen radicaal gemoderniseerd. lees meer

De meerwaarde van data-analyse in de praktijk van de publieke sector
Erwin Angelier is hoofd overheid voor Google Cloud en deelt in deze sessie de nieuwste inzichten in datagedreven werken en denken. lees meer

Budgetteren voor bestuurders
Om een portfolio goed te kunnen besturen is een hoog voorspellend vermogen van de planning cruciaal. Dé basis voor een verantwoorde IT-begroting ligt in het opstellen van een referentiebegroting. lees meer

Naar data en algoritmen met waarde(n)
Nederland investeert fors in de digitale transitie, net als Europa. Vijf sprekers praten over de uitdagingen waar we voor staan, de mogelijkheden die zij zien en de acties die ze willen uitvoeren. Met hun brede ervaring en verschillende publiek-private achtergronden belooft dit een intrigerende discussie te worden. lees meer

Digitaal leiderschap brengt I in het hart
Zoeken naar andere manieren van samenwerken om digitale kansen te benutten; binnen én buiten de overheid. Digitalisering raakt alle fasen van de beleidscyclus en wordt steeds meer ‘chefsache’.
Wat betekenen dit voor de positionering van de I? Wat is er nodig in besturing en governance om de volgende stappen in de digitale transformatie te kunnen zetten? En wat heb je als overheidsmanager van morgen precies nodig om deze ontwikkelingen te vertalen in gelegitimeerde datapraktijken met publieke meerwaarde? lees meer

Informatie houdt open huis
Informatie is een wezenlijke grondstof voor de werking van ons overheidsapparaat en vitaal voor verantwoording in onze democratie. Informatie mag niet kwijt zijn, laat staan dat er twijfel is over de juistheid en echtheid ervan. Met Open op Orde heeft het kabinet Rutte III een grootscheepse verandering van de informatiehuishouding van het rijk in gang gezet. Informatiehuishouding staat overigens niet op zichzelf. Het is de basis voor een goede informatievoorziening. En in die informatievoorziening gaat ook het nodige veranderen. lees meer

Van droom naar realisatie, de Verbrede arbeidsmarkt dienstverlening van de toekomst
Algemeen directeur Tof Thissen en directeur IV Karin Menses van UWV WERKbedrijf gaan in gesprek over de hervorming van de arbeidsmarkt en werken aan één Verbrede arbeidsmarkt dienstverlening, fysiek en digitaal. lees meer

Meer mensen aan het werk door een betere uitwisseling van gegevens
Digitalisering en samenwerking bieden kansen om meer mensen aan het werk te helpen. Door het combineren van de juiste (digitale) gegevens, ontstaat een betere match van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. lees meer

Omgevingswet: klaar voor de start…?
Bestuurders van Nederland, het is zover! De volgende decentralisatie staat voor de deur. De Omgevingswet, de grootste wetswijziging sinds 1948, gaat op 1 juli 2022 in werking. Zijn jullie er klaar voor? lees meer

Rondetafelsessie over GovTech
Het ministerie van BZK, de Gemeente Den Haag, VNG en Digicampus lanceren tijdens op het iBestuur Congres de leerstoel GovTech & Innovation in Digital Government Ecosystems aan de TU Delft. Hoogleraar Nitesh Bharosa introduceert zijn spliksplinternieuwe leerstoel met de vraag: hoe gaat Nederland internationaal leiding nemen in het vormgeven van GovTech als onderzoeksgebied? lees meer

Cloud, het hart van de digitale samenleving
De cloud is het alomtegenwoordige, kloppend hart van onze digitale samenleving. We kunnen niet meer zonder. Maar wat als er ergens in de keten van clouddiensten een zwakke schakel zit en jij geen zekerheid hebt dat hij goed en veilig werkt? Hoe zit het dan met de veiligheid, privacy en continuïteit van de clouddiensten die jij gebruikt? lees meer

Verduurzamen met digitalisering: je kunt meer dan je denkt!
Digitalisering speelt een belangrijke rol in de klimaatverandering, zowel een positieve als een negatieve. Hoe duurzaam is jouw IT-leverancier? lees meer

Een Europese digitale identiteit voor iedereen?
In deze sessie willen we met diverse maatschappelijke partijen een open gesprek voeren over de toekomst van onze digitale identiteit, de daarvoor benodigde Europese infrastructuur, afspraken en wat partijen zien als de rol van de Europese en Nederlandse overheid hierin. lees meer