kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

Sessies

Actueel overzicht - het programma wordt nog verder uitgewerkt.

Bouwen aan een digitaal inclusieve samenleving
Een overheid die met haar dienstverlening aansluit bij de belevingswereld van inwoners, bouwt aan een goede relatie tussen overheid en inwoners. lees meer

Wat is verantwoord datagebruik (en wat niet)?
Datagedreven werken heeft de potentie om maatschappelijke opgaven sneller en slimmer op te lossen. Dat kan alleen als we de juiste data verantwoord inzetten, op een betrouwbare en transparante wijze. lees meer

IAMA: digitaliseren met behoud van mensenrechten
De Universiteit Utrecht ontwikkelde een Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA) om te onderzoeken of het verantwoord is om een bepaald algoritme in te zetten in de publieke sector. lees meer

De coronasteunregelingen: wat hebben ze ons geleerd?
In maart 2020 ging door covid-19 het land in lock-down en werden diverse steunmaatregelen voor bedrijven aangekondigd. In korte tijd moest veel worden geregeld. Een terug- en een vooruitblik. lees meer

Meer mensen aan het werk door een betere uitwisseling van gegevens
Digitalisering en samenwerking bieden kansen om meer mensen aan het werk te helpen. Door het combineren van de juiste (digitale) gegevens, ontstaat een betere match van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. lees meer

Cloud, het hart van de digitale samenleving
De cloud is het alomtegenwoordige, kloppend hart van onze digitale samenleving. Maar wat als er ergens in de keten van clouddiensten een zwakke schakel zit en jij geen zekerheid hebt dat hij goed en veilig werkt? Hoe zit het dan met de veiligheid, privacy en continuïteit van de clouddiensten die jij gebruikt? lees meer

Hoe realiseer je met vertrouwen de digitale veranderingen in jouw organisatie?
Met het vastleggen van processen zet jouw organisatie de eerste stap naar digitale volwassenheid. Om de uitvoering te verbeteren, moet echter eerst inzicht komen in hoe de processen daadwerkelijk verlopen, want de praktijk blijkt vaak een stuk weerbarstiger. Dit kan met process mining. lees meer

CSR: de cyberweerbaarheid van ons land moet chefsache zijn
Nederland moet de krachten bundelen en werken aan één cyberweerbaarheidsstrategie met een meerjarenprogramma zodat we onze ambities kunnen verwezenlijken, ons kunnen wapenen tegen cyberaanvallen en onze digitale autonomie kunnen verstevigen. lees meer

College Open op Orde: een nieuwe kijk op informatie
De volledigheid en betrouwbaarheid van overheidsinformatie dient de democratische verantwoording, maar ook de individuele belangen van rechthebbende en rechtzoekende burgers. Hoe zorg je dat informatie kwalitatief voldoet om daadwerkelijk verantwoording te kunnen afleggen? lees meer

AI ondersteunt RVO bij het beoordelingsproces
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft met partner IBM een eerste stap gezet bij het verantwoord toepassen van AI als ondersteuning van haar werkprocessen. lees meer

Gebruik digital twins voor klimaatneutrale steden
Hoe maken we onze gemeenten klimaatneutraal? De Europese Commissie heeft in de Green Deal een stevige ambitie neergezet om 100 steden klimaatneutraal te maken. De inzet van digitale innovaties, zoals digital twins, kan daarbij helpen. Tijdens de introductie wordt u door Jonas Onland bijgepraat over de strategie van Europa: wat komt er op ons af? En hoe zetten we hiervoor digitale innovatie in? lees meer

Werken aan vertrouwen: luister naar de mensen van de uitvoering
Voor de geloofwaardigheid van de overheid en effectieve publieke dienstverlening is de kwaliteit van de uitvoering cruciaal. De mensen op de werkvloer weten wat wel en niet werkt in de uitvoering, maar naar hen wordt (nog steeds!) onvoldoende geluisterd. lees meer

Dag overheid, hallo platform!
Moet de overheid een platform worden, een morele marktplaats met democratische en ethische regels? Dag overheid, waar burgers voor een nieuw paspoort twee keer naar een gemeentehuis moeten en hallo platform, waar alles online te regelen is. lees meer

Leuk geoefend met hybride besluitvorming, maar wat gaan we echt doen?
Al ver voor corona uitbrak werd er gesproken over digitale en hybride besluitvorming van de Gemeenteraad. In slechts een aantal weken tijd is in 2020 het fysieke besluitvormingsproces compleet omgezet naar een digitale vorm. lees meer

Datagedreven werken bij het Bureau Financieel Toezicht
Onderbuikgevoelens, signalen en cijfers: alles wijst erop dat iets niet klopt. Het combineren van beschikbare data en het intensiveren van de analyse van deze data helpt bij het detecteren van afwijkend gedrag van individuen in een beroepsgroep. lees meer

Onze digitale toekomst: welkom in 2030
Hoe ziet onze digitale toekomst eruit? Wie heeft in 2030 de touwtjes in handen en wat doen we met alle mogelijkheden die op ons afkomen? Aan de hand van vier scenario’s verkent FreedomLab onze digitale toekomst en delen zij de belangrijkste inzichten uit de toekomstverkenning. lees meer

De meerwaarde van data-analyse in de praktijk van de publieke sector (Engels)
In deze sessie over innovatie en verandering voor de verbetering van de samenleving deelt Erwin Angelier van Google Cloud, het laatste nieuws over data-gedreven inzichten en bespreekt hij de praktijk van het Britse Cabinet Office en Thuiszorg West-Brabant. lees meer

Sturen op kwaliteit in complexe IT-projecten
Overheidsprojecten met maatwerk-software kampen nog vaak met vertraging, budgetoverschrijding of een eindresultaat met te lage kwaliteit. Dat kan anders. Bijvoorbeeld met de Kwaliteitsaanpak Softwareontwikkeling van ICTU en de procesmatige integratie van ontwikkeling en beheer (DevOps). lees meer

Platform-ecosystemen: gemeenten nemen het voortouw (Engels)
Gemeenten bewegen van grote ICT-leveranciersafhankelijkheid naar platform-ecosystemen met modulaire oplossingen, gebaseerd op open source software. Een Engelstalig panel van deskundigen gaat op de transformatie van digitale dienstverlening. lees meer

Wat een moderne bestuurder met API's moet
De overheid ontwikkelt API’s omdat deze nodig zijn voor een efficiënte en veilige uitwisseling van gegevens. Maar wat zijn API’s eigenlijk? Waarom zijn ze zo belangrijk voor een moderne informatiehuishouding? Dat maken we duidelijk aan de hand van het eigenwijze en inspirerende verhaal van Tikkie – van ABN AMRO. lees meer

Dus jij wilt datagedreven werken?
Datagedreven werken is essentieel voor het vervullen van de maatschappelijke opgaven in het domein van de fysieke leefomgeving. In woord en beeld vertelt Roeland Allewijn, CDO bij Rijkswaterstaat vanuit de uitvoeringspraktijk wat datagedreven werken inhoudt en wat er voor nodig is om het te doen slagen. lees meer

Een digitale overheid: doen de Denen het beter?
Hoe verhoudt het Deense digitaliseringsbeleid zich tot het Nederlandse? Marieke van Wallenburg (BZK) en Nathan Ducastel (VNG Realisatie) gaan in gesprek over recente bevindingen door PwC en NSOB en het vormgeven van de digitale overheid. lees meer

De inkoopcommunity als bron van innovatie en digitalisering
Een sessie over de kracht van enthousiasme, de uitvinding van het wiel en de inzet van de inkoopcommunity bij innovatie en digitalisering. lees meer

Is jouw organisatie klaar voor Europe’s Digital Decade?
Het digitale decennium van de EU ontwikkelt zich langs vier hoofdlijnen: digitale vaardigheden, een veilige en duurzame digitale infrastructuur, digitale transformatie van bedrijven en digitalisering van overheidsdiensten. Waarom speelt een veilig connectiviteitsplatform een cruciale rol voor de BV Nederland in de Europe’s Digital Decade? lees meer

Digitaal leiderschap brengt I in het hart
Zoeken naar andere manieren van samenwerken om digitale kansen te benutten; binnen én buiten de overheid. Digitalisering raakt alle fasen van de beleidscyclus en wordt steeds meer ‘chefsache’.
Wat betekenen dit voor de positionering van de I? Wat is er nodig in besturing en governance om de volgende stappen in de digitale transformatie te kunnen zetten? lees meer

Informatie houdt open huis
Informatie is een wezenlijke grondstof voor de werking van ons overheidsapparaat en vitaal voor verantwoording in onze democratie. Informatie mag niet kwijt zijn, laat staan dat er twijfel is over de juistheid en echtheid ervan. Met Open op Orde heeft het kabinet Rutte III een grootscheepse verandering van de informatiehuishouding van het rijk in gang gezet. lees meer

Van droom naar realisatie, de verbrede arbeidsmarkt dienstverlening van de toekomst
Algemeen directeur Tof Thissen en programmadirecteur WORKit Anno Maring van UWV WERKbedrijf gaan in gesprek over de hervorming van de arbeidsmarkt en werken aan één verbrede arbeidsmarkt dienstverlening, fysiek en digitaal. lees meer

Hoe de publieke sector de cloud optimaal in kan zetten
Om op een duurzame manier flexibele en innovatieve diensten aan werknemers en burgers te kunnen bieden, moet de publieke sector de cloud zo effectief mogelijk in gaan zetten. Aan de hand van voorbeelden laat TCS zien hoe organisaties door hun cloudstrategie klaar zijn voor de toekomst. lees meer

Markt&Overheid debat: Digitalisering als maatschappelijke motor
Maarten Schurink, SG van minBZK, ‘ondervraagt’ een zestal bestuurders uit de IT-sector – en partners van het iBestuur Congres – naar aanleiding van het NLdigital Manifest ‘Digitalisering als maatschappelijke motor’. lees meer

Betrouwbaar, wendbaar en voorspelbaar: Informatieplan Belastingdienst 2021-2025
Zonder ICT geen belastingheffing, toeslagen en grensbescherming. De wet- en regelgeving die de Belastingdienst uitvoert, is omvangrijk en complex. Ons ICT-landschap weerspiegelt die complexiteit. Wanneer de complexiteit van wetgeving toeneemt, groeien ook kosten en complexiteit van de ICT. Hoogste tijd voor een Informatieplan! lees meer

De overheid als promotieplek voor hbo'ers en wo'ers
Hoe bescherm je rijksorganisaties tegen virusaanvallen, datalekken en steeds geavanceerdere ransomware? Met hooggeschoold cybersecuritytalent. Hoe vind en bind je die? Daar heeft I-Partnerschap een antwoord op. lees meer

Society 5.0: AI voor een open overheid
Hoe kunnen datatechnologie en AI de overheid helpen om haar informatievoorziening ‘open en op orde’ te krijgen? Technologisch gesproken zijn er volop mogelijkheden, wat is er bestuurlijk voor nodig om deze daadwerkelijk te benutten? Het antwoord ligt mogelijk in Society 5.0. lees meer

Hybride werken voor een duurzame toekomst
“Mobiliteit is het gevolg van de manier waarop werkgevers willen dat we werken”
En “De tevreden weggebruiker is een hybride werker”.
Naar aanleiding van de succesvolle eerste editie vorig jaar, dit jaar “Onderweg naar morgen 2.0” over mobiliteit als meter voor duurzaamheid. lees meer

Mijn gemeente gaat naar de cloud: wat moet ik weten als bestuurder?
Elke gemeente die naar de cloud gaat moet zich realiseren dat ze van een uitvoerende organisatie transformeert naar een regie-voerende organisatie. Maar zijn die gemeenten daar wel klaar voor? lees meer

Nul risico bestaat niet
Cyberdreigingen zoals DDoS-aanvallen en ransomware kunnen niet alleen organisaties lamleggen maar ook levensbedreigend zijn als zij de vitale infrastructuur van ons land raken. Honderd procent veilig bestaat niet, maar we kunnen er heel veel aan doen om dit soort incidenten te voorkomen. lees meer

Transparant en veilig gegevens uitwisselen
Overheid en samenleving zijn in een digitale stroomversnelling geraakt. Dat vraagt om transparante en veilige gegevensuitwisseling en een betrouwbare informatievoorziening aan burgers en ondernemers. Maar hoe doe je dat? En hoe zorg je dat je snel kunt inspelen op de continue veranderende vraag en behoeften? Zonder dat de kosten de pan uitrijzen? lees meer

Omgevingswet: klaar voor de start…?
Bestuurders van Nederland, het is zover! De volgende decentralisatie staat voor de deur. De Omgevingswet, de grootste wetswijziging sinds 1948, gaat op 1 juli 2022 in werking. Zijn jullie er klaar voor? lees meer

Verduurzamen met digitalisering: je kunt meer dan je denkt!
Het tegengaan van klimaatverandering is een van de grootste maatschappelijke opgaven van dit moment. Vlak voor de zomer heeft de Europese Commissie met het Fit55 pakket een buitengewoon ambitieus en omvangrijk pakket maatregelen gepresenteerd om Europa aan de klimaatdoelen te laten voldoen. lees meer

Een Europese digitale identiteit voor iedereen? (Engels)
In deze Engelstalige sessie willen we met diverse maatschappelijke partijen een open gesprek voeren over de toekomst van onze digitale identiteit, de daarvoor benodigde Europese infrastructuur, afspraken en wat partijen zien als de rol van de Europese en Nederlandse overheid hierin. lees meer

Wat maakt een goed digitaal bestuurder?
De technologische veranderingen roepen nieuwe vraagstukken op en zorgen voor nieuwe uitdagingen om goed openbaar bestuur te kunnen realiseren. Wij vragen: wat maakt een goed digitaal bestuurder? lees meer

Bestuurlijke dilemma's in de smart city - sessie beslaat ronde 4+5
Is een smart city een techneutenfeestje? Zeker niet, zo laten de ervaringen in Living Lab Scheveningen zien. In een smart city is iedereen uitgenodigd en dat vraagt een andere houding van bestuurders. In deze dubbele sessie tonen de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland de bestuurlijke dilemma's. lees meer

Real-time democratie, kan het al?
In deze sessie vragen we de bezoekers via stellingen naar hun ideeën en voorkeuren rondom een nieuwe generatie overheidssoftware voor een nieuwe generatie overheidsprofessionals - bedoeld en gebouwd om een bijdrage leveren aan gemeentelijke opgaven in de 21ste eeuw, klein en groot. lees meer

De complexiteit te lijf
De overheid maakt het er met de veelvoud aan regelingen niet eenvoudiger op voor de burger. En ook niet voor de overheid zelf! In de uitvoering wordt deze complexiteit duidelijk. Hoe daarmee om te gaan en het voor de burger toch zo eenvoudig mogelijk te maken, daarover gaat deze sessie. lees meer

Toeslagensystemen digitaal transformeren: de Denen kunnen het.
Rond 2015 besloot UDK, het Deense equivalent van SVB, om zijn mainframe uit te faseren en over te stappen op een modern flexibel platform om daarmee burgers te kunnen ontzorgen. Vervolgens heeft UDK in vijf aanbestedingen al zijn IT-systemen radicaal gemoderniseerd. lees meer

Budgetteren voor bestuurders
Om een portfolio goed te kunnen besturen is een hoog voorspellend vermogen van de planning cruciaal. Dé basis voor een verantwoorde IT-begroting ligt in het opstellen van een referentiebegroting. Aan de hand van drie casussen laat Metri zien wat de kracht is van een referentiebegroting. lees meer

Next generation besluitvorming: van datagedreven naar beleidsbewust
Als bestuurders binnen de overheid krijgen we te maken met steeds complexere uitdagingen. In ons hoofd bedenken we een systeem, waarmee we besluiten kunnen nemen. Maar voordat het af is, is de wereld vaak al zo veranderd dat uitzonderingen niet door het systeem opgelost kunnen worden. lees meer

Naar data en algoritmen met waarde(n)
Nederland investeert fors in de digitale transitie, net als Europa. Vijf sprekers praten over de uitdagingen waar we voor staan, de mogelijkheden die zij zien en de acties die ze willen uitvoeren. Met hun brede ervaring en verschillende publiek-private achtergronden belooft dit een intrigerende discussie te worden. lees meer

Rondetafelsessie over GovTech
Het ministerie van BZK, de Gemeente Den Haag, VNG en Digicampus lanceren tijdens op het iBestuur Congres de leerstoel GovTech & Innovation in Digital Government Ecosystems aan de TU Delft. Hoogleraar Nitesh Bharosa introduceert zijn spliksplinternieuwe leerstoel met de vraag: hoe gaat Nederland internationaal leiding nemen in het vormgeven van GovTech als onderzoeksgebied? lees meer

IT-vernieuwing en Informatie Gestuurd Optreden bij Defensie
Defensie heeft een unieke aanpak om IT te vernieuwen en zich klaar te maken voor  de toekomst. Dit is onder andere noodzakelijk omdat informatie gestuurd optreden (IGO) een steeds grotere rol bij militair optreden speelt. De vernieuwing van IT doet Defensie niet alleen, maar in samenwerking met de markt. Deze sessie gaat over hoe deze ontwikkeling bij Defensie wordt aangepakt. lees meer

Hoe kom je van strategie tot uitvoering?
Ontdek hoe Provincie Noord-Holland van strategie tot uitvoering is gekomen met behulp van Dataiku. lees meer

Bestuurlijke dilemma's in de smart city - sessie beslaat ronde 4+5
Is een smart city een techneutenfeestje? Zeker niet, zo laten de ervaringen in Living Lab Scheveningen zien. In een smart city is iedereen uitgenodigd en dat vraagt een andere houding van bestuurders. In deze dubbele sessie tonen de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland de bestuurlijke dilemma's. lees meer

Hoe werken robots, overheid en onderwijs samen?
Hoe kunnen drones en robots nuttig ingezet worden bij de overheid? Dat is de centrale vraag van de Safety & Security Campus, een innovatielab opgezet door defensie, politie, douane en Brainport Eindhoven. lees meer

Plenair programma

13:00 uur: Welkom en opening - Saskia Bruines, wethouder gemeente Den  Haag

13:10 uur: Plenair debat - de relatie tussen overheid en samenleving en de rol van digitalisering.
lees meer